Các khoa - viện

You are here

Ban bảo vệ

Email:

Website:

Điện thoại: 0313.729.329

Địa chỉ: Khu Hiệu bộ- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Ban chấp hành Công đoàn

Email: congdoan@vimaru.edu.vn

Website:

Điện thoại: 031.3735563

Địa chỉ: Tầng 3- Nhà A1, 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Ban Quản lý Khu KTX Quán Nam

Email:

Website:

Điện thoại:

Địa chỉ:

Ban quản lý Khu Nội trú

Email:

Website:

Điện thoại: 0313.735.456

Địa chỉ: Khu C- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam- 484, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Ban Xây dựng và Quản lý dự án

Email:

Website:

Điện thoại: 0313.728870

Địa chỉ: P.104- Nhà A1, Khu Hiệu bộ- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam- 484 Lạch Tray- Ngô Quyền- Hải Phòng

Nhà xuất bản Hàng hải

Email: nxbhh@vimaru.edu.vn

Website:

Điện thoại: 0313.3735640

Địa chỉ: Tầng 1- Nhà C6- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Phòng Công tác sinh viên

Email: ctsv@vimaru.edu.vn

Website: ctsv.vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0313.729.153

Địa chỉ: P. 105B - Nhà A1- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Phòng Hành chính- Tổng hợp

Email:

Website:

Điện thoại: 031.3735.931/3735.350 Fax: 031.3625.175

Địa chỉ: Địa chỉ: Tầng 1 Nhà A1 - Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Phòng Kế hoạch-Tài chính

Email:

Website:

Điện thoại: 0313.851.656

Địa chỉ: Phòng 119B - Nhà A1 - Khu Hiệu bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam – Số 484 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Email: kdcldhhh@vimaru.edu.vn

Website:

Điện thoại: 0313.261982

Địa chỉ: P.207C- Nhà A1- Khu Hiệu bộ- 484 Lạch Tray- Ngô Quyền- Hải Phòng

Phòng Khoa học- Công nghệ

Email: khcn.dhhh@vimaru.edu.vn

Website: http://khcn.vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0313.829111 Fax: 0313.625175

Địa chỉ: Phòng 206A – Nhà A1 – Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Phòng Quan hệ Quốc tế

Email:

Website:

Điện thoại: 031.3829.109/ 3735.681; Fax: 031.3735.282

Địa chỉ: P. 205A - Nhà A1- Khu Hiệu bộ- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam- 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Phòng Quan hệ Quốc tế

Email: qhqt@vimaru.edu.vn

Website:

Điện thoại: 031.3829 109 / 3735 681

Địa chỉ: Phòng 205, Nhà A1, Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Hàng hải

Phòng Quản trị- Thiết bị

Email: qttb@vimaru.edu.vn

Website:

Điện thoại: 031.3728870

Địa chỉ: P101, P103, P104 – Nhà A1 – Khu Hiệu bộ

Phòng Thanh tra

Email: phongthanhtrahh@vimaru.edu.vn

Website: thanhtra.vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0313.261.099

Địa chỉ: P.202, Nhà A1, Khu Hiệu Bộ - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Số 484 Lạch Tray - Hải Phòng

Phòng Tổ chức cán bộ

Email: tochuccanbo@vimaru.edu.vn

Website:

Điện thoại: 0313.735.620

Địa chỉ: P. 201- Nhà A1, Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Phòng Đào tạo

Email:

Website: http://daotao.vimaru.edu.vn/

Điện thoại: 0313.851.657

Địa chỉ: P. 114C - Nhà A1- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Thư viện

Email: Thuvien@vimaru.edu.vn

Website: http://tailieuso.vimaru.vn/

Điện thoại: 0313.735 640

Địa chỉ: Tầng 2,3 - Nhà C6- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Trạm Y tế

Email: tramyte@vimaru.edu.vn

Website:

Điện thoại: Điện thoại: 0944 441 883/ 0313 728 776.

Địa chỉ: P. 106- Nhà A1- Khu Hiệu bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam – số 484 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Email:

Website:

Điện thoại: 0313.829.493 hoặc 0313.501.346

Địa chỉ: Nhà A9 - Khu Hiệu bộ - 484 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng, Hải Phòng